Trafik- och parkeringsregler

Vägarna mellan radhusen är avsedda för gång- och cykeltrafik. För allas trevnad och för barnens säkerhet ska vi köra in våra motorfordon och mopeder så lite som möjligt i området. Inne i bostadsområdena är det bara tillåtet att ha bilen stående för i- och urlastning.

Ett gångfartsområde, är ett område (ofta gata eller torg) där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köras fortare än gångfart (5-7 km/h), föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. Till skillnad från en gågata är det dock inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik.

Ett gångfartsområde måste vara utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och så att det inte inbjuder fordonsförare att köra fortare än gångfart.

Motorfordon i området

Att köra in med motorfordon i området är enbart tillåtet vid av- och pålastning eller vid transport av sjuka och rörelsehindrade

Följande gäller:

  • Parkering får endast ske inom markerade platser.
  • Boende i området parkerar på fördelade platser.
  • Besökande till området parkerar på gästparkeringen.
  • Det är parkeringsförbud i hela samfällighetens område.
  • Högsta tillåtna hastighet inom området är 5-7 km/h. Med tanke på den dåliga sikten mellan husen skall dock hastigheten hela tiden hållas så låg att fordonsföraren kan stanna eller väja för lekande barn.
  • Tomgångskörning inom området är förbjudet
  • Det är förbjudet att tvätta bilar och husvagnar inom området samt att utföra reparationen som medför miljöfarligt avfall som oljespill, färg och slipdamm Inne i bostadsområdena är det bara tillåtet att ha bilen stående för i- och urlastning.

Vid frågar av detta slag kontakta styrelsen.

Låsning av bom

Bommen till området ska låsas efter in och utfart på grund av att det springer många barn i området. (DET RÄCKER ATT ETT BARN ELLER VUXEN KÖRS ÖVER EN GÅNG).

Inne i bostadsområdena är det bara tillåtet att ha bilen stående för i- och urlastning. Du får vid behov köra fram bilen till din bostad för i- och urlastning

Detta gäller för samfällighetens gångvägar och övriga område, vad du gör på din egen tomt är upp till dig själv.

Vid frågar av detta slag kontakta styrelsen.