Frågor och svar

Fråga Svar
Hur gör samfälligheten för att sköta sin del av underhållet för vatten och värme? För att samfälligheten ska kunna sköta underhållet av våra gemensamma anläggningar har samfälligheten full tillgänglighet till anläggningarna i alla dess delar. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att ge tillträde till de anläggningar som finns i förrådet på nedre våning eller mark på din egen fastighet. De får inte blockeras av byggnation eller annat av fastighetsägaren och måste göras tillgängliga på anmodan.
Hur många garageplatser finns det per fastighet? Totalt finns det 55 boendeparkeringar + 27 gästparkeringar i vår samfällighet. Till varje fastighet finns en tilldelad garageplats som ska användas endast för fordon som hushållet har. Parkeringsplats på den egna tomten är inte i överensstämmelse med områdets utformning som planerats för att vara bilfritt.
Får jag använda garaget som förråd? Ur brandsynpunkt och av försäkringsskäl är garagen inte lämpliga som förrådsutrymmen.
Får jag hyra ut garaget? Nej det är inte tillåtet att hyra ut garaget. Garagen är samfällighetens gemensamma anläggning. Du kan däremot genom samfällighetens styrelses godkännande och skriftlig överenskommelse låna ut garaget till annan fastighetsägare i samfälligheten.
Får jag köra in bilen i området? Fordon ska inte köras in i området mer än för tillfällig i och/eller urlastning när så anses nödvändigt. Området är skyltat med "gårdsgata" vid entréerna till kvarteren, vilket bland annat betyder att fordonet skall köras i låg hastighet med företräde för gående, i gångfart dvs. högst 7 km/tim. Kör alltid in och ut i området från entrén vid vändplanen. Stoppplikt gäller.
Får jag, en hantverkare eller besökare parkera tillfälligt i området? Att det är "gårdsgata" i området betyder att parkering på eller vid gångvägarna inte är tillåten annat än för kort i och urlastning. Det är heller inte tillåtet att parkera på eller vid gångvägarna av hänsyn till framkomlighet för t.ex. utryckningsfordon.
Får jag tvätta bilen på min egen tomt eller på gångvägen? Nej, i Botkyrka kommun är det inte tillåtet att tvätta bilen på den egna tomten eller på gångvägarna. Vatten från biltvätt får inte rinna ner i dagvattenbrunnarna eftersom vattnet inte renas på samma sätt som avloppsvatten i reningsverket. Biltvätt sker på särkilt anvisade platser vid t.ex. bensinmackar. www.botkyrka.se
Får jag vattna hur mycket jag vill på min tomt? Samfälligheten har en hög förbrukning av vatten. Allt vatten samfällighetens boende förbrukar såväl inomhus som utomhus är dricksvatten. Vattna gärna utomhus men gör det på ett klokt sätt. Gärna när det regnar eller strax efter en regnskur. På kvällen eller tidigt på morgonen när avdunstningen är som minst. Vattna hellre mer sällan och rejält än ofta och lite, så får växterna djupare rötter och klarar sig längre.
Vad gör jag av trädgårdsavfall? Om du inte har plats eller vill ha en egen kompost på din tomt finns möjlighet att slänga allt på SRV.s anläggningar.
Vad gör jag av större grenar och ris? Samfälligheten har inte någon stans att lägga grenar och dylikt, det får köras till de större sopstationerna. Varje gemensam städdag i samfälligheten så kan eventuellt ris läggas i kontenterna.