Frågor och svar

Fråga Svar
Vad betyder det att bo i en samfällighetsförening som Sirius Samfällighet? När du köpt ett radhus eller kedjehus i vår samfällighet så följer en rad lagstadgade förpliktelser med på köpet som inte går att välja bort. Vi har ett anläggningsbeslut, vi har en reglerad föreningsmöte varje år och en styrelse som handhar löpande ärenden. Tillsammans äger vi stora gemensamma ekonomiska världen som vi ska förvalta på bästa sätt.Information om samfällighetsföreningar i allmänhet finns på www.villaagarna.se
Vad är ett anläggningsbeslut? Anläggningsbeslutet innehåller omfattande beskrivningar inom vilka områden samfälligheten skall sköta. T.ex. kommunaltekniska anläggningar som vatten, värme och avlopp. Garage och mellanliggande uppställningsplatser för bilar, gräsytor, gångvägar, snöröjning, belysning, kabel-TV-anläggning, lekplatser, biltrafik och parkering i området etc.Mer allmänt om vad anläggningsbeslut är och förvaltning hittar du på www.villaagarna.se
Vad är boendepärmen? Det är en informationspärm som medföljer varje fastighet i samfälligheten. I den finns samlat viktiga dokument som rör samfälligheten och dig som ägare av en fastighet i samfälligheten. Pärmen hör till fastigheten och ska lämnas över till nästa ägare vid försäljning.
är samfälligheten med i grannsamverkan? Ja,Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten genom ett socialt nätverk där boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Håll uppsikt över ”främmande” personer. Kontakta polisen, grannarna eller en av grannsamverkans kontaktpersoner om du misstänker någon brottslighet. Meddela grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än en vecka.
När infaller Föreningsstämman för samfälligheten? Någon gång under våren dock senast den sista Mars. Information och underlag kommer ut i medlemmarnas brevlådor i god tid.
Vilka får gå på Föreningsstämman? Beslutande organ för samfälligheten är Föreningsstämman. Alla fastighetsägare inom samfälligheten har tillträde och formell rätt att besluta om samfällighetens verksamhet inom ramen för anläggningsbeslutet.
Om jag vill lämna förslag till årsmötet hur gör jag då? Före den sista januari varje år kan du lämna in en så kallad motion till samfällighetens styrelse. Motionen ska innehålla din fråga eller synpunkt och ha en attsats med en mening om det du vill att årsstämman ska besluta om. Styrelsen behandlar din motion och lämnar ett utlåtande till Föreningsstämman där man bifaller eller avslår motionen. Både motionen och utlåtandet presenteras på Föreningsstämman. Föreningsstämman fattar sen beslut. Frågor som inte har beretts i förväg kan inte tas upp på Föreningsstämman.
Vad gör samfällighetens styrelse? Styrelsen väljs av samfällighetens medlemmar vid samfällighetens årliga föreningsmöte. Några av styrelsens viktigaste uppgifter är att tillse att våra anläggningar hålls i gott trim och att ansvara för att våra ekonomiska åtagande sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen har också att genomföra de verksamheter som föreningsstämman har beslutat och har då också mandat att teckna avtal om inköp och entreprenader för att genomföra de beslutade verksamheterna.
Var går gränsen mellan mitt ansvar som fastighetsägare och samfällighetens ansvar för värme och vatten? Samfälligheten ansvarar för värme, vatten och avlopp fram till bestämda avlämningspunkter i varje fastighet. Efter dessa avlämningspunkter är det respektive fastighetsägares ansvar att sköta om funktionen och underhållet. För värme och vatten finns i varje fastighet avstängningsventiler som också är avlämningspunkter. Du som fastighetsägare är skyldig att ta reda på var ventiler/avlämningspunkterna finns, så att du kan stänga av tillförseln av värme eller vatten vid eventuell skada på anläggningen i din egen fastighet.